Javna predškolska ustanova ,,Majke Jugović” Doboj je institucija od posebnog društvenog značaja koja u okviru svoje djelatnosti obezbjeđuje jednake uslove i prilike u ostvarivanju prava djece na vaspitanje i obrazovanje za dobrobit njihovog fizičkog i mentalnog zdravlja i sigurnosti bez obzira na pol, sposobnosti, socijalno-ekonomski status i stil života porodice, kulturno, etničko, nacionalno i vjersko nasljeđe, kao i za ostvarivanje programa, zavisno od potreba i interesa djece predškolskog uzrasta, obezbjeđuje ishranu, njegu, preventivno-zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kao i druge djelatnosti u funkciji vaspitanja i obrazovanja.

Osnivač Javne predškolske ustanove ,,Majke Jugović'' Doboj je grad Doboj.

Prva predškolska ustanova u Doboju je osnovana 1968. u adaptiranom prostoru Doma učenika. Do 1992. god. je u svom sastavu imala pet radnih jedinica u pet objekata lociranih po gradu Doboju. U ratnim uslovima, zbog bezbjednosnih razloga, Ustanova nije vršila prijem i zbrinjavanje djece, da bi ponovo, Odlukom Skupštine opštine Doboj ( od 18. 06. 1997. god) o osnivanju Ustanove za dnevni boravak, vaspitanje, obrazovanje i zaštitu djece predškolskog uzrasta, pod nazivom dječije obdanište „Majke Jugović“ Doboj, počela rad s djecom. Nakon usklađivanja pravnih akata ustanove sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Zakonom o sistemu javnih službi mijenja se naziv ustanove i ustanova od 08.11.2013. godine obavlja djelatnost pod nazivom Javna predškolska ustanova ,,Majke Jugović” Doboj.

Dječiji vrtić
Karađorđeva 50
Telefon: 053/241-692

Dječiji vrtić
Kneza Lazara bb
Telefon: 053/241-691

Dječiji vrtić
Vojvode Mišića bb
Telefon: 053/241-693